Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Kuorevesi-Seura ry, jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi:               Kuorevesi-Seura ry
Verkkosivut:    www.kuorevesiseura.fi
Osoite:             Manuntie 14, 35600 Halli
Puh.                 040 5440818
Sähköposti:      info@kuorevesiseura.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                Veijo Pietiläinen
Osoite:             Manuntie 14, 35600 Halli
Puh.                 040 5440818
Sähköposti:      vepi@phpoint.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Jäsentiedot on tallennettu Kuorevesi-Seuran ylläpitämään ”Klaani”-tiedostoon.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella, ja jäsentietolomakkeen kautta. Tietoja kertyy myös rekisterinpitäjän, sekä seuran hallituksen omassa toiminnassa.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Paperille kirjatut tiedot säilytetään seuran hallitukseen kuuluvan jäsenen hallussa. Henkilökohtaisille tietokoneille tallennetut tiedot säilytetään salasanan takana.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.